• Vertrouwd, lokaal en persoonlijk betrokken
  • Toekomstbestendig vermogensbeheer
  • Onderscheidende portefeuilles met vastgoed en private equity beleggingen

Inkomensportefeuille: Voorspelbaar rendement

Bij de inkomensportefeuille ligt de focus op aandelen met en stevig dividendrendement en obligaties met een hoge couponopbrengst. Een belangrijk deel van het totale rendement op aandelen wordt historisch gerealiseerd door het uitgekeerde dividend. Bij obligaties bestaat het rendement op lange termijn voor het overgrote deel uit rentebetalingen gedurende de looptijd (coupons). Het grote verschil tussen het inkomen uit de portefeuille en het koersrendement is de voorspelbaarheid. Couponbetalingen en zelfs dividendbetalingen zijn in hoge mate voorspelbaar. Met rentes en dividenden kunnen weliswaar onverwachte dingen gebeuren, maar dat is iets dat grotendeels voorkomen kan worden door goed te spreiden.

 

De inkomensportefeuille is een portefeuille voor de meer calvinistische belegger. Dit zijn vooral beleggers die het vermogen hebben gekregen door vererving en weer door willen geven aan de volgende generatie. In dat kader past het om wel de vruchten te plukken, zonder de bron aan te tasten. Het oorspronkelijke vermogen moet zo veel mogelijk in stand worden gehouden. Bijkomend voordeel van een inkomensportefeuille is dat dit inkomen in tijden van grote onzekerheid, zoals bij een beurscrisis, veel houvast kan geven. Dat kan er zelfs voor zorgen dat beleggers blijven zitten en daarna weer profiteren van het opwaarts potentieel, in plaats van in paniek de portefeuille op de bodem te liquideren. Zo zorgt een inkomensportefeuille voor financiële rust.

 

 

Met het streven naar een hoog inkomen uit een portefeuille ontstaat het risico dat zo’n portefeuille een eenzijdig karakter krijgt. Zo is een hoog dividendrendement ook een manier om waarde-aandelen te selecteren. Nu is dat op zich niet erg, want waarde-aandelen kunnen op lange termijn positief bijdragen aan het totale rendement, maar er zijn nu eenmaal fases dan groei-aandelen langjarig veel beter presteren dan waarde-aandelen. Verder wordt hier bij de opbouw van de portefeuille rekening gehouden, om te voorkomen dat de portefeuille zo’n eenzijdig karakter krijgt. Er zitten echter ook voordelen aan een inkomensportefeuille. De ontwikkeling van het inkomen (zowel rente als dividend) hangt nauwelijks samen met de koersontwikkeling op de beurs. In crisistijden profiteren deze beleggingen juist van de zekerheid die ze kunnen bieden. Verder duidt het uitkeren van een stevig dividend op een goede kwaliteit van de onderliggende balansverhoudingen. Ook zijn aandelen met een hoog dividend bovengemiddeld gevoelig voor de ontwikkeling van de rente en in crisistijden daalt meestal de rente. Tot slot zit er in een inkomensportefeuille meer synergie in de beleggingsmix, er wordt namelijk veel meer gekeken naar de risico-rendementsverdeling in de kapitaalstructuur van een bedrijf. Zo zijn in een inkomensportefeuille achtergestelde hoogrentende leningen sneller een alternatief voor een rechtstreekse belegging in de aandelen.

 

Een inkomensportefeuille heeft ook praktische voordelen, vanzelfsprekend voor mensen die de inkomsten (deels) gebruiken voor de dagelijkse levensbehoeftes. Dit voorkomt dat er op het dieptepunt van de beurs moet worden verkocht, vanwege dat benodigde inkomen. Ook beleggers die het vermogen niet (deels) gebruiken voor de dagelijkse levensbehoefte, moeten vaak jaarlijks afrekenen met de fiscus en kunnen daarmee ook andere zaken bekostigen die nu eenmaal samenhangen met een groot vermogen.

 

inkomensportefeuille

 

Markt-factor benadering

Schermafbeelding 2022-02-18 om 23.22.30

In een portefeuille die is gebaseerd op de markt-factor benadering worden aandelen gelijk verdeeld over markt- en factorbeleggingen. Het marktdeel wordt deels ingevuld met fiscaal efficiënte fondsen. Door die fiscaal transparante structuur lekt er geen buitenlandse bronbelasting weg. In het factordeel wordt in aandelen belegd die zijn geselecteerd op basis van vijf verschillende eigenschappen waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat ze op lange termijn een structurele premie bieden boven het marktrendement. Dit zijn de factoren waarde, omvang, momentum, lage volatiliteit en kwaliteit.

Deze combinatie van markt en factor is volgens ons in staat om op lange termijn elke passieve indexbelegging na kosten te verslaan, zonder dat er op voorhand sprake is van een grote afwijking van die index. Afhankelijk van het risicoprofiel kunnen in deze portefeuilles ook obligaties en alternatieven worden opgenomen. Daarbij wordt een wereldwijde spreiding gehanteerd en wordt er uitsluitend belegd in risicomijdende obligaties.

Verder wordt er in deze portefeuille waarde toegevoegd door regelmatig de beleggingscategorieën weer terug te brengen op het oorspronkelijke gewicht. Dit proces van herbalanceren van de portefeuille komt feitelijk neer op laag kopen, hoog verkopen. In de praktijk werkt dat beter dan proberen de markt te ‘timen’. Het resultaat is een efficiënte portefeuille, waarin de kosten laag worden gehouden, ook door het aantal transacties te beperken.

Actieve benadering


Schermafbeelding 2022-02-18 om 23.20.43In de actieve benadering staat de hele portefeuille in dienst van de doelstelling om een betere risico/rendementsverhouding te bereiken dan de marktportefeuille. Dat betekent dat deze portefeuille flexibel moet kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat het ‘timen’ van de markt bijzonder lastig is, geloven we wel dat er een onderscheid valt te maken tussen aantrekkelijke beleggingen en minder aantrekkelijke beleggingen. Het kan zelfs voorkomen dat een bepaalde categorie zo onaantrekkelijk is dat er helemaal niet in wordt belegd. Uitgangspunt is dan ook dat beleggingsdwang zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Dat betekent ook dat zelfs de beleggingsmix flexibel is. Zo zijn er periodes dat risicovolle obligaties een prima alternatief zijn voor aandelen.

Een belangrijk deel van het beleggingsproces gestructureerd en geautomatiseerd, wat zorgt voor een consistent goed resultaat. Door naast beursgenoteerde beleggingen ook private beleggingen op te nemen, dragen deze bij aan de doelstelling om de bewegelijkheid van de portefeuille te beperken. Ook zorgen private beleggingen voor diversificatie en voor een extra premie als vergoeding voor de beperkte liquiditeit. De grotere stabiliteit die deze portefeuille nastreeft, hebben tot gevolg dat verliezen worden beperkt op het moment dat koersen hard dalen. Dat zorgt voor financiële rust bij beleggers, waardoor die minder snel geneigd zijn om de fout te maken door juist op de verkeerde momenten de portefeuille te liquideren.

Individuele benadering

Rendement-1

Het rendement op de aandelenmarkt wordt in de praktijk gerealiseerd door een kleine groep aandelen. Op ongeveer de helft van alle aandelen wordt per saldo geld verloren. Om die verliezen goed te maken is de winst op 45 procent van de totale aandelenmarkt vereist. Minder dan 5 procent van alle aandelen zorgt voor het positieve totaalrendement. De individuele benadering is erop gericht om juist die aandelen te selecteren. Die aandelen worden nauwgezet gevolgd op basis van oorspronkelijke research. Dit zorgt voor portefeuillekeuzes met een hoge overtuiging en weinig mutaties. Bij de selectie ligt de nadruk op zaken als omzet-, winstgroei en gezonde balansverhoudingen. Verder wordt gekeken naar de kwaliteit van het management, de mate van concurrentievoordeel en de duurzaamheid van het bedrijfsmodel. Risico’s worden beperkt door te begrijpen waarin wordt belegd.

Binnen deze benadering heeft u de keuze uit een portefeuille met individuele Amerikaanse en West-Europese aandelen of een wereldwijde portefeuille. In het laatste geval wordt het deel met individuele Amerikaanse en West-Europese aandelen aangevuld met indexbeleggingen in opkomende markten, Azië en small/caps. Het rendement van deze portefeuille is vooral afhankelijk van de individuele aandelenselectie. Door gebruik te maken van individuele aandelen worden de kosten laag gehouden. Verder geeft deze portefeuille ook een goed inzicht in de aandelen die bijdragen aan het totale rendement van de portefeuille.

SRI-Impact benadering

Deze portefeuille bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel zitten beleggingen die de MSCI ACWI SRI-index als uitgangspunt nemen. Deze index sluit ongeveer driekwart van alle bedrijven uit waardoor het aantal controverses (gedragingen van bedrijven die maatschappelijk gevoelig liggen en waar het bedrijf op is aangesproken en desondanks in persisteert) is geminimaliseerd.

Het tweede deel bestaat uit thematische beleggingen die gebaseerd zijn op de verschillende crises van dit moment. Ondernemers die een probleem oplossen, kunnen daarmee veel geld verdienen. Wat dat betreft is het verschil tussen een probleem en een crisis niet zo groot, al gaat het bij een crisis meer om en acute noodsituatie, die een grote verandering met zich meebrengt of om een oplossing vraagt. We hebben verschillende crises geïdentificeerd waar het mogelijk is om met behulp van thematische beleggingen van te profiteren. Dat zijn onder andere de klimaatcrisis, de energiecrisis, de milieucrisis, de voedselcrisis, de watercrisis en de zorgcrisis. 

Heeft u interesse in vermogensbeheer?

Neem nu vrijblijvend contact op en ontvang tijdelijk gratis het boek “Thematisch beleggen – In de wereld na het Coronavirus”.

Neem contact op